วันที่ 2 มีนาคม 2566 วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ ได้จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์