PPC News : วันที่ 28 กันยายน 2565 นายจิรายุทธ แก้วอาสา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือ (MOU) เครือข่ายห้องเรียนอาชีพ ประจำปีการศึกาา 2565 ณ ห้องประชุมระดังงา วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 18 โรงเรียน เพื่อขับเคลื่อน ส่งเสริม และสนับสนุนการศึกษาตามที่โรงเรียนและนักเรียนสนใจ ทั้งหลักสูตรระยะสั้นและวิชาชีพของแต่ละแผนกวิชา ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ