PPC News : เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 นายจิรายุทธ แก้วอาสา ผู้อำนวยการ วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ นางจิราพร ภู่สีม่วง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ครู และนักศึกษา ระดับชั้น ปวส. เข้าร่วม พิธีเปิดการประเมินผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคเหนือ พร้อมนี้ วิทยาลัย ฯ เข้าร่วมการประเมินศูนย์ฯ ดังกล่าว โดยส่งเข้ารับการประเมินด้วย ธุรกิจ Screen Shop ระหว่างวันที่ 15 – 16 สิงหาคม 2565 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก