ภารกิจวิทยาลัยสารพัดช่างฯ

  • จัดการอาชีวศึกษาและฝึกออรมวิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐาน

  • ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพ อย่างทั่วถึงและเสมอภาค

  • วิจัย สร้างนวัตกรรม พัฒนาองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาอาชีพ

 

         การผลักดันให้วิสัยทัศน์ และพันธกิจบรรลุตามเป้าหมายนั้น สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาได้กำหนดยุทธศาสตร์ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ 35 กลยุทธ์