วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2565 วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูณ์ คณะผู้บริหาร หัวหน้าแผนก และคณะครู ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยฯ ระดับจังหวัด  นำโดยว่าที่ร้อยตรีฐิติพงศ์ แสนอุบล     ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี (ประธาน)  และคณะกรรมการประกอบด้วย นายประเวส สีทำมา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี  นายวรดร เมืองเหมอะ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี นายวีระศักดิ์  สุวรรณขันธ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชนแดน และนายธีรวัช ใจห้าว รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์