หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นรุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2565 สำหรับประชาชนทั่วไปหรือน้องๆผู้ที่สนใจ สามารถมาสมัครได้ที่วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ ห้องงานทะเบียน นะคะ
รายละเอียดดังนี้
– ค่าสมัคร 770 บาท (ยกเว้นสาขาวิชาดนตรี ค่าสมัคร 760 บาท)
– เรียนจันทร์-ศุกร์ วันละ 3 ชั่วโมงตามรอบที่สมัครไว้เป็นระยะเวลา 2 เดือนนิดๆ (ตามรุ่นที่สมัคร)😄
– เรียนจบหลักสูตรได้รับใบประกาศนียบัตรวิชาชีพเฉพาะ
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ