นายจิรายุทธ แก้วอาสา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย นายธนกร วริยานนท์ รองผู้อำนวยการ และนายนพดล มาจาก หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ ได้เข้ารับเกียรติคุณบัตรผู้มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2566 ในวันที่ 6 เดือนมีนาคม 2566 ณ วัดมหาธาตุ พระอารามหลวง