ประกาศ
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานธุรการ