ประกาศ
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานธุรการ