PPC News: วันที่ 4 สิงหาคม 2565 นายจิรายุทธ แก้วอาสา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ คณะผู้บริหาร หัวหน้าแผนก หัวหน้างาน บุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับคณะสำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา ได้ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานของสถานศึกษา และสถาบันการอาชีวศึกษา ในการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ 2565 ผ่านระบบติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา (e-MVS) เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษา ณ ห้องประชุมกระดังงา และนำคณะเข้าชมห้องเรียนวิชาชีพ ศูนย์บ่มเพาะร้านกาแฟ PPC Coffee