วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ เปิดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-site (Sandbox: Safety Zone in School) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 4 มีนาคม 2565….
          ประกาศถึงนักเรียน นักศึกษา กลุ่มที่เข้าเรียน On-site ในวันที่ 1 ธันวาคม 2564 นี้ ให้นักเรียน นักศึกษา นำชุดตรวจ ATK มาด้วย เพื่อรับการตรวจในวันเปิดเรียน ตามมาตรการเฝ้าระวังและดูแล COVID ในสถานศึกษา…
          สำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับวัคซีน COVID19 ครบ 2 เข็มแล้ว ให้มาเรียนในรูปแบบ On-site ตามการจัดกลุ่มในประกาศวิทยาลัยฯ
          สำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน COVID19 ให้เรียนในรูปแบบ Online / On hand และ On demand
          ☎ สอบถามเพิ่มเติม 056-720123 ต่อ 110 (งานทะเบียน)