วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

๑. ปรัชญา

  • ” อาชีพสู่ประชา พัฒนาสังคม อบรมคุณธรรม “

๒. วิสัยทัศน์

  • วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ มุ่งผลิต กำลังคนอาชีวศึกษา ให้มีคุณธรรม มีความเป็นเลิศด้านวิชาการและวิชาชีพ ตามมาตฐานสากลอย่างมีคุณภาพ สู่ประเทศไทย ๔.๐

๓. พันธกิจ

  • ๑.ดำเนินการด้านวิชาการและฝึกอบรมวิชาชีพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพ
  • ๒.ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีให้กับนักเรียนนักศึกษา
  • ๓.บริหารสถานศึกษาและพัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพสู่ประเทศไทย ๔.๐

๔. อัตลักษณ์

  • ผู้สำเร็จการศึกษา มีทักษะอาชีพ

๕. เอกลักษณ์

  • แหล่งเรียนรู้วิชาชีพ พัฒนาทักษะ และ สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพ

๖. สีประจำสถานศึกษา

  • ฟ้า, แดง

๗. ต้นไม้ประจำสถานศึกษา

  • ต้นนนทรี