หลักสูตรการเรียนการสอนวิทยาลัยสารพัดช่างฯ

         สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีหน้าที่โดยตรงในการจัดการศึกษาวิชาชีพ เพื่อพัฒนากำลังคนระดับกึ่งฝีมือ ระดับฝีมือและระดับผู้ชำนาญการเฉพาะสาขาวิชาชีพ(ระดับเทคนิค) ให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน สภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สามารถ เป็นผู้ปฏิบัติงาน หัวหน้างานหรือเป็นผู้ประกอบการ และการประกอบอาชีพอิสระ ได้ โดยเน้นการแก้ ปัญหา สร้างองค์ความรู้ในอาชีพ มีบุคลิกภาพ คุณธรรมและเจตคติ

         โครงสร้างหลักสูตรการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน รายวิชา
อุตสาหกรรม เครื่องกล งานยานยนต์
อุตสาหกรรม ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง
พาณิชยกรรม พาณิชยกรรม งานการบัญชี
พาณิชยกรรม พาณิชยกรรม งานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

         โครงสร้างหลักสูตรการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน รายวิชา
อุตสาหกรรม เครื่องกล งานยานยนต์
พาณิชยกรรม พาณิชยกรรม งานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

         โครงสร้างหลักสูตรการเรียนระยะสั้น

ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน รายวิชา
อุตสาหกรรม
พาณิชยกรรม
คหกรรม
ศิลปกรรม