เกียรติยศ ชื่อเสียง ความภูมิใจของวิทยาลัยฯ

ติดต่อสอบถาม

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์

60 ถ.นิกรบำรุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000

โทรศัพท์ 056-720-395

โทรสาร 056-721524 ต่อ 124

Email:admin@polypheth

พ.ศ. 2530 ได้รับรางวัลสถานศึกษาเร่งรัดพัฒนาดีเด่นภาคเหนือ

พ.ศ. 2534 ได้รับรางวัลสถานศึกษาดีเด่นภาคเหนือ

พ.ศ. 2534 ได้รับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทานฯ

พ.ศ. 2535 ได้รับรางวัลสถานศึกษาดีเด่น กรมอาชีวศึกษา

พ.ศ. 2541 ได้รับรางวัลสถานศึกษาดีเด่นร่วมใจสู้ภัยเศรษฐกิจ

พ.ศ. 2541 ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดสถานศึกษาและชุมชนดีเด่น ระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 1-6

พ.ศ. 2543 ได้รับรางวัลสถานศึกษาครูดี ครูเก่ง กองการศึกษาอาชีพ

พ.ศ. 2543 ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินสถานศึกษา กรมอาชีวศึกษาอาชีพ

พ.ศ. 2544 ได้รับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทานฯ

พ.ศ. 2545 ได้รับการคัดเลือกเป็นกองร้อยลูกเสือดีเด่น งานชุมนุมลูกเสือและเนตรนารีวิสามัญ อาชีวศึกษา

ภาคเหนือครั้งที่ 1 ณ ค่ายลูกเสือรามคำแหง จ.สุโขทัย

พ.ศ. 2547 ได้รับรางวัลชมเชยระดับอำเภอ การประกวดการประดับธงชาติ

พ.ศ. 2547 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ หน่วยงานมาตรฐานดีเด่นระดับสถาบัน

พ.ศ. 2548 ได้รับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทานฯ

พ.ศ. 2548 ได้รับรางวัลสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน ระดับทอง

พ.ศ. 2549 ได้รับการคัดเลือกจากกรมควบคุมโรค ให้เป็นสถานศึกษาแกนนำด้านการป้องกันเอดส์ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขในโครงการ พัฒนาศักยภาพเครือข่ายแกนนำ

ความภูมิใจ

ความภูมิใจ ของครูวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์

 1. ปี พ.ศ. 2547 นายธัชชัย อมรปิติโชติ และนางพัชริดา พิธิยากูล ได้รับคัดเลือกจากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือให้เป็นผู้ที่ มีผลงานการวิจัยในชั้นเรียนที่สามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดทำการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อเผยแพร่ต่อไปได้เป็นอย่างดี
 2. ปี พ.ศ. 2548 ครู และนักเรียนแผนกวิชาช่างยนต์ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทรถประดิษฐ์สวยงาม จากการแข่งขันฮอนด้า ประหยัดเชื้อเพลิงปีที่ 7 ระดับประเทศ ณ กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ กรุงเทพฯ

ความภูมิใจ ของนักเรียน/นักศึกษา

เกียรติยศ ชื่อเสียง ความภูมิใจ ของนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์

 1. พ.ศ. 2545 นายอนุชา เจริญสาร นักเรียนสาขาวิชาเครื่องกล ได้รับคัดเลือกจากจังหวัดทหารบกเพชรบูรณ์ ให้เป็นนักศึกษาวิชาทหารดีเด่น
 2. พ.ศ. 2545 นายอนุวัฒน์ ประชุมรักษ์ นักเรียนสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดคำขวัญต้านยาเสพติด ระดับอุดมศึกษาและประชาชน โครงการยุทธการเกี่ยวก้อยร้อยสำนึก เผด็จศึกยาบ้า
 3. วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2548 นางสาวสายชล หาเขียว นักเรียนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดคำขวัญวันเลือกตั้ง พร้อมรับโล่เกียรติยศ และเงินรางวัล จำนวน 2,000 บาท
 4. พ.ศ. 2548 นางสาวสายชล หาเขียว นักเรียนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นนักเรียนรางวัล พระราชทาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขนาดกลาง
 5. พ.ศ. 2548 นายจักรพันธ์ เหมือนหัวหนอง ได้รับคัดเลือกให้เป็นนักศึกษารางวัลพระทาน ระดับการศึกษาวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2548 ระดับอุดมศึกษาและประชาชน โครงการยุทธการเกี่ยวก้อยร้อยสำนึก เผด็จศึกยาบ้า
 6. พ.ศ. 2548 นายชิตพงษ์ รัตนบรรเจิดกุล และนายณัฐพล ลาดเลา นักเรียนสาขางานยานยนต์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน ทักษะวิชาชีพมหกรรม 108 อาชีพ ครั้งที่ 18 ณ วิทยาลัยเทคนิคจังหวัดแพร่
 7. พ.ศ. 2549 นายคมสัน อินทะเสน นักเรียนสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทแผนธุรกิจดีเด่น แผนธุรกิจ Power milk และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทนำเสนอแผนธุรกิจดีเด่น จากหน่วยงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามโครงการอาชีวสร้างสรรค์แปรฝันสู่ธุรกิจ
 8. วันที่ 14 – 16 มีนาคม พ.ศ. 2549 นางสาวพนิดา ผุยมา นักเรียนสาขาวิชาการบัญชี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นักเรียน นักศึกษา กองทุนดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2548 ณ ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
 9. พ.ศ. 2549 ร้านน้อยบิวตี้ ศิษย์เก่านักเรียนระยะสั้นดีเด่นวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ ได้รับคัดเลือกสถานประกอบการดีเด่น จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ เมืองทองธานี กรุงเทพฯ