วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ เข้ารับการตรวจประเมินการดำเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคเหนือ (รอบที่ 2) ระดับสถานศึกษาขนาดเล็ก