วันที่ 22 ธันวาคม 2565 นายจิรายุทธ แก้วอาสา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ และคณะครูเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) และการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี