วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ เปิดรับนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2565   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง 30 พฤษภาคม 2565
หลักสูตรที่เปิดสอน ระดับ ปวช. / ปวส. และ วิชาชีพระยะสั้น มากมาย
❤ ระดับ ปวช. (หลักสูตร 3 ปี) ระบบปกติ ได้แก่
…..สาขาวิชาช่างยนต์
…..สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
…..สาขาวิชาการบัญชี
…..สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
📌รับผู้ที่จบ ม.3 หรือเทียบเท่า
❤ ระดับ ปวส. (หลักสูตร 2 ปี) ระบบทวิภาคี ได้แก่
…..สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
…..สาขาวิชาไฟฟ้า
…..สาขาวิชาการบัญชี
…..สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
…..สาขาวิชาการโรงแรม
…..สาขาวิชาการท่องเที่ยว
📌รับผู้ที่จบ ม.6 หรือเทียบเท่า
❤ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อการประกอบอาชีพ…มากมาย
ติดต่อสอบถาม… งานทะเบียน วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์
……โทร. 056-720395 ต่อ 110…..
****ช่องทางการสมัคร****
– เข้ามาสมัครด้วยตนเอง ที่ห้องงานทะเบียน
– สมัครผ่านช่องทางเว็ปไซต์ https://admission.vec.go.th/
❤❤❤ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว ‘พัดช่าง เพชรบูรณ์ ด้วยกัน❤❤❤