องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง องค์การมาตรฐานดีเด่นประเภทสถานศึกษาขนาดเล็กระดับภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2565