วันที่ 14 ธันวาคม 2565 วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ จัดโครงการนิทรรศการวิชาการ วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ (Phetchabun Polytechnic College Award) Open House  กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการโดยนางจิราพร ภู่สีม่วง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และกล่าวเปิดโครงการโดยนายจิรายุทธ แก้วอาสา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ โดยเชิญนักเรียนในระดับมัธยมตอนต้นและมัธยมตอนปลายของโรงเรียนต่างๆ เพื่อให้เข้ามาเรียนรู้และสัมผัส สภาพการดำเนินงานของวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็นการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและบรรยากาศในการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนสภาพของห้องเรียน เครื่องมือและอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย โดยมีเป้าหมายเพื่อให้นักเรียนที่เข้ามาร่วมโครงการได้ค้นพบความถนัดและความชอบของตนเอง ในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่ได้เข้าศึกษาดูงาน