วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2565 นำโดยนายจิรายุทธ แก้วอาสา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเชพรบูรณ์ นางรัตน์ดา เจนจิตต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษานายกิจจา เหรียญเล็ก หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร เข้าร่วมโครงการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประ เทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2565 การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งไทยสากลและการประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง การแข่งขันประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์