วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2565 วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ ดำเนินโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 นายจิรายุทธ แก้วอาสา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ดำเนินการตามโครงการ และท่านผู้อำนวยการได้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา จำนวน 14 ทุน เสร็จจากพิธีการในห้องประชุมผู้ปกครองได้พบปะพูดคุยกับครูที่ปรึกษาของแต่ละแผนกวิชาเพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารและสรรหาเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565