วันพุธ ที่ 1 มีนาคม 2566 วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ เข็มทิศจริยธรรมแก่ผู้สำเร็จการศึกษา และมีพิธีบายศรีสู่ขวัญ ผูกข้อมือ ให้กับนักเรียน นักศึกษา ปวช.3 และปวส.2 ประจำปีการศึกษา2565