วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565 งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นำโดย นายจิรายุทธ แก้วอาสา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ นางรัตน์ดา เจนจิตต์ รองผู้อำนวยการ และ นายกิจจา เหรียญเล็ก หัวหน้างานกิจกรรม นักเรียน นักศึกษา ครูบุคลากรและนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมกระดังงา วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์