PPC News : วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นำโดยท่านผู้อำนวยการ นายจิรายุทธ แก้วอาสา และรองผู้อำนวยการ นางรัตน์ดา เจนจิตต์ เป็นประธานในการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย เลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมกระดังงา วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์