prev next
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานธุรการ 8/8/2022
รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 6/22/2022
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2564 5/31/2022
ออมสินสารพัดช่างสารพัดอาชีพ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ ต่อยอดสู่การสร้างธุรกิจ 2/7/2022
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเพื่้อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานสถานที่ 10/27/2021
ประกาศรายชื่อสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่้อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานสถานที่ 10/25/2021
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานถสานที่ 10/19/2021
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ 8/5/2021
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ส่วนที่ 3 กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ 8/4/2021
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ 8/2/2021
 • นายจิรายุทธ แก้วอาสา
  ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์
 • นายธนกร วริยานนท์
  รองฝ่ายบริหารทรัพยากร
  โทร 088-7746968
 • นางจิราพร ภู่สีม่วง
  รองฝ่ายวิชาการ
 • นางรัตน์ดา เจนจิตต์
  รองฝ่ายพัฒนาการศึกษา
 • นางจิราพร ภู่สีม่วง
  รองฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการข้อมูลสารสนเทศ

น้อย   มาก

4069  ประกวดราคาซื้อชุุดครุภัณฑ์ห้องเรียนรู้เพื่อการประกอบธุรกิจและการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddding) .....(12/9/2020)
3069  ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียนอาคารอุตสหกรรม ๔ ชั้น วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding .....(3/23/2020)
3068  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงอาหาร วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) .....(3/11/2020)
3067  ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงอาหาร วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ .....(3/9/2020)
3066  ประกาศ ประกวดการจ้างก่อสร้างปรับปรุงแฟลตด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) .....(2/24/2020)
2069  ประกาศเผยแพร่แผ่นการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปรับปรุงห้องเรียนอุตสหกรรม 4 ชั้น .....(2/12/2020)
2068  ประกาศเผยแพร่แผ่นการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปรับปรุงโรงอาหาร .....(2/12/2020)
2067  ร่างประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงแฟลต วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) .....(2/12/2020)
2066  ประกาศเผยแพร่แผ่นการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปรับปรุงแฟลต .....(2/12/2020)
1067  ประกาศประชาวิจารณ์จัดซื้อครุภัณฑ์รถยนต์ฝึกหัดขับ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) .....(1/31/2020)
1066  ร่างประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถยนต์ฝึกหัดขับ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) .....(1/31/2020)
66  ประกาศเชิญชวนให้ผู้ประกอบการร่วมยื่นเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์รถยนต์ฝึกหัดขับ .....(1/27/2020)
64  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดห้องปฏิบัติการทางภาษาเพื่อการสื่อสารและธุรกิจตามมาตรฐาน CEFR ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) .....(12/4/2018)
63  ประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดห้องปฏิบัติการทางภาษาเพื่อการสื่อสารและธุรกิจตามมาตรฐาน CEFR ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) .....(11/22/2018)
62  ร่างประกาศประกวดราคาซื้อชุดห้องปฏิบัติการทางภาษาเพื่อการสื่อสารและธุรกิจตามมาตรฐาน CEFR ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) .....(11/9/2018)
61  ร่างประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัติการทางภาษาเพื่อการสื่อสารและธุรกิจตามมาตรฐาน CEFR ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) .....(10/26/2018)
60  เรื่อง เผยแพร่แผ่นการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 .....(10/10/2018)
59  ประกาศเชิญชวนร่วมยืนเสนอรายละเอียดคุณคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 .....(10/2/2018)
58  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องตรวจสอบความผิดพลาดของเครื่องยนต์ .....(2/6/2018)
57  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดสาธิตทดลองพื้นฐานระบบควบคุมรถยนต์ไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) .....(1/3/2018)
56  ประกาศประกวดราคาซื้อชุดสาธิตทดลองพื้นฐานระบบควบคุมรถยนต์ไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) .....(12/21/2017)
55  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคา Truss ลานกิจกรรมอเนกประสงค์ วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) .....(12/19/2017)
54  ร่าง ประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดสาธิตทดลองพื้นฐานระบบควบคุมรถยนต์ไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) .....(12/16/2017)
53  ประกาศประกวดราคาก่อสร้าง หลังคา Truss ลานกิจกรรมอเนกประสงค์ วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding .....(12/7/2017)
52  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคา Truss ลานกิจกรรมอเนกประสงค์ วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) .....(11/29/2017)
51  ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการงานโรงแรม .....(3/30/2017)
50  ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ เรื่อง แก้ไขข้อความในรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการงานโรงแรม .....(3/13/2017)
49  ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัตการงานโรงแรม ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ .....(3/7/2017)
48  ประกาศร่างประชาพิจารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการงานโรงแรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ .....(3/1/2017)
47  ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมยื่นเสนอรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ ประจำปีงบ 2560 .....(2/6/2017)
46  ปรกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราจ้างปรับปรุงอาคาร 4 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ .....(12/29/2016)
45  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ .....(12/20/2016)
44  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการงานโรงแรม ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ .....(12/14/2016)
43  ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคาร 4 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) .....(12/13/2016)
42  ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคาร 4 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) .....(12/8/2016)
41  ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) .....(12/1/2016)
40  ร่างประชาพิจารณ์ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ชุดปฏิบัติการงานโรงแรม .....(11/24/2016)
39  ร่างประชาพิจารณ์ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) .....(11/24/2016)
38  ร่างประชาพิจารณ์ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) .....(11/18/2016)
37  ร่างประชาพิจารณ์ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ชุดปฏิบัติการงานโรงแรม .....(11/18/2016)
35  ประกาศเชิญเข้าร่วมยื่นเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2560 .....(9/29/2016)
34  ประกวดราคาจ้างอาคารศูนย์วิทยบริการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ที่ไม่ต่ำกว่า ๑,๐๘๘ ตารางเมตร .....(2/3/2016)
33  ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์อาคารศูนย์วิทยบริการพร้อมคุรุภัณฑ์ .....(1/25/2016)
32  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมเครือข่ายแบบไร้สาย .....(11/11/2015)
31  สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ .....(10/14/2015)
30  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องมือประจำตัวผู้เรียน .....(8/19/2015)
29  ประกาศชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน .....(8/19/2015)
28  ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ระดับ ปวช.1 .....(8/4/2015)
27  ประกาศผู้ชนะปรับปรุงระบบประปา .....(2/13/2015)
26  สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบปะปา .....(1/28/2015)
25  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงอาคาร .....(12/26/2014)
24  ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา ปรับปรุงต้องนำ้- ห้องสัวม .....(12/26/2014)
23  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ปรับปรุงต้องนำ้- ห้องสัวม .....(12/26/2014)
21  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน .....(12/26/2014)
20  สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคาร .....(12/11/2014)
18  สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม .....(12/11/2014)
17  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสอนราคา ปรับปรุงระบบไฟฟ้า .....(12/11/2014)
16  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์รถยนต์ตู้โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง .....(11/17/2014)
15  ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า .....(11/17/2014)
14  ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วม ปี 2557 .....(11/5/2014)
12  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัฒฑ์เครื่องดัดผมดิจิตอล .....(11/3/2014)
11  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา .....(3/24/2014)
10  ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงศูนย์วิทยบริการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ .....(3/3/2014)
9  ประกาศร่างขอบเขตของงาน TOR ปรับปรุงศูนย์วิทยบริการ รอบที่ ๒ .....(2/24/2014)
6  ประกาศ ผู้ชนะการประมูลจัดซื้อครุภัณฑ์โดยวิธีสอบราคา .....(2/11/2014)
5  ประกาศ ผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน .....(2/10/2014)
2  ประกาศสอบราคาซื้อชุดฝึกเครื่องยนต์ดีเซลหัวฉีดไฟฟ้าระบบคอมมอนเรล .....(1/26/2014)